จากเดิม บรรยายสรุปวันที่ 11 กันยายน 2559

เปลี่ยนเป็น บรรยายสรุปวันที่ 24 กันยายน 2559