ลงทะเบียนที่สาขาฯจ.ลพบุรี : 29, 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2560