ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A.

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการ ฯ มีดังนี้
1. หมวดวิชาความรู้คู่คุณธรรม (RU 600) 
หมวดวิชาบัณฑิตศึกษา (RU 603) 
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมปรับพื้นฐาน (BM 500, BM 501) 0 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาแกนบังคับ 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
6. สอบประมวลความรู้ *- หน่วยกิต
รวม

39 หน่วยกิต

การวัดและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
I สัญลักษณ์วิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับปริญญา หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้วคือ
1. สอบวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตรและวิชาเสริมพื้นฐานได้ในสัญลักษณ์ "S" 
2. ได้ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ และสอบได้ตามหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. สอบประมวลความรู้ให้ได้สัญลักษณ์ "S" นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้สองครั้ง
4.ให้ศึกษากระบวนวิชา RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับควมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม เน้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข และให้ศึกษากระบวนวิชา RU 603 วิชาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป จึงให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา RU 600 และ RU 603 โดยไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาบังคับทุกสาขา และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ โดยมีผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ "S"
   

  วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) หรือ Master of Business Administration (M.B.A.)