ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี

ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000

โทร. 0-3641-4053-4  Fax. 0-3641-4052

       0-2310-8000 ต่อ 7130-6 Fax.0-2310-8000 ต่อ 7132, 7135

โทรศัพท์ห้องสมุดสาขาฯ : 0-3677-6028 หรือ 0-2310-8000 ต่อ 7136

เว็บไซต์ : www.lopburi.ru.ac.th

เฟสบุ้ค  : www.facebook.com/ramlopburi หรือ RU Lopburi

e-mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.