ข่าวล่าสุด

    

 

นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรสันทัด

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

 

นางสาวอุษา  แจ้งจิตร์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าที่ร.ต.วริทธิ์  เปรมมณี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัชพล เกียรติภาศกร

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายแสตมป์ คำวงษา

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป

นายฉลอง ยิ้มแช่ม

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป

นายสายันต์  ศรีอ่อน

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์