ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

 

รศ.ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพิชญา  จริตพันธ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี