ข่าวล่าสุด

    

 

ผศ.บุญชาล ทองประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

 

อ.รัสวรรณ อดิศัยภารตี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพิชญา  จริตพันธ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี