ข่าวล่าสุด

    

 

นางสาวแก้วสวรรค์  ศรีหริ่ง

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

นางสาวสาวิตรี สมบัติหอม

ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 

นายชูชาติ  สร้อยพูล

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

นายวาโย  คำหวาน

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 

นายพงษ์สินธุ  พุฒสุข

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน