chudai xxx movie

chudai xxx movie

sex video

new best sexy video freexvideotubes.org

fastmobiporn.org

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.com xxxsextresxxx.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net tweensexxx.com sexmagporn.xyz

fastmobilesporn.com

sexporntubexxx.xyz

สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มองเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นการพัฒนา "คน" เป็นสำคัญได้มีความคิด ในการที่จะนำโอกาส ทางด้าน การศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบททั้งนี้ก็เป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ"โครงการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ "ส่วนภูมิภาค" โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี อีกทั้ง เพื่อสอดคล้องกับพระราชปณิธานและพระราช จริยวัตรของพระองค์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ในระดับที่สูงขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น (นายทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี(นายประเวศ พุ่มพวง) และอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข) ได้ปรึกษาและตกลง ที่จะเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นที่จังหวัดลพบุรี ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ ่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจะได้มีโอกาสในการศึกษาเทียบเท่ากับผู้ที่อยู่ในเมืองหลวง และไม่ต้องเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองหลวง

สำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้จะเรียกชื่อว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยเปี่ยมตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ในการก่อสร้างเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากเงิน กองทุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จำนวน 2 ล้านบาท จากสำนักงาน กิจการศาลพระกาฬ จำนวน 2 ล้านบาท เทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 3 ล้านบาทและได้รับความกรุณาจาก ดร.พระครู อาทรประชานารถ(พระอลงกตติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคาร ประกอบ คือ โรงอาหารและห้องน้ำในวงเงิน 6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 เทศบาล และอบต. จำนวน 114 อบต. ทั้งนี้ยัง ได้รับการสนับสนุนจากทางเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ที่จะขอรับบริจาคจากวัดต่างๆ รวมทั้งการตั้งกอง ผ้าป่าทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อที่จะรวบรวมเงิน มาดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัย รามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2543 เพื่อให้ทันกับการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ของนักศึกษาระดับ ปริญญาโทปีการศึกษา 2543

เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 1 ตุลาคม 2543 เป็นการเรียนในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการศึกษา และสาขารัฐศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้ง 3 สาขา จำนวน 405 คน

และหลังจากนั้นในปีการศึกษา 2544 จึงขยายการรับนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี อีก 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีนักศึกษา เข้าเรียน เริ่มแรกทั้งสิ้น จำนวน 796 คน พร้อมทั้งเปิดการเรียนปริญญาโครงการพิเศษอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาเทคโนโลยี การศึกษา นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ี แห่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อรับใช้ ประเทศชาติและสังคม