วันที่ 17 มกราคม 2560

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาฯลพบุรี