วันที่ 30 มีนาคม 2560

ณ ห้องดร.พระครูฯ สาขาฯลพบุรี