วันที่ 6 เมษายน 2560

ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลพบุรี