กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 11 สิงหคม 2560