adult porn movie xhamster HD porn teen porn XXX tube HD porn movies amateur porn milf porn mature porn Sex movies sex tube mobile porn http://xssn.net free porn asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info ebony porn films Porn movies Porn Tube realpornfilms.com

    เพื่อให้การควบคุมการสอบไล่ของมกหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อปฏิบัติในการสอบไล่ดังนี้ 
    1.ให้ยกเลิกคำสั่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่   ดังต่อไปนี้ 
        1.1คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่  684/2537  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม   2537  เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่  ข้อ  1.10 
        1.2คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่  1675/2538  ลงวันที่  29  กันยายน  2538  เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบไล่  ณ ศูนย์สอลส่วนภูมิภาคข้อ  1.7 และ  1.8 
        1.3คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่  518/2540  ลงวันที่  24  เมษายน  2540  เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการสอบไล่  (เพิ่มเติม)  ข้อ  2  และ  ข้อ  3 
        1.4คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่  340/2544  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2544  เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่  (แก้ไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.  2544  ทั้งฉบับ 
    2.ให้ใช้ข้อปฏิบัติในการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  รวมถึงศูนย์สอบส่วนภูมิภาค  ดังต่อไปนี้ 
        "(1)  ห้ามนักศึกษานำโน้ตย่อ  เอกสาร  หรือสูตรต่าง  ๆ  ติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต่  ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย         
        นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน  ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  เป็นความผิดโดยชัดแจ้ง  ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่ข้าสอบในภาคการศึกษานั้น  ในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก  และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก  2  ภาคการศึกษา  เป็นอย่างน้อย
         นักศึกษาผู้ใดหลบหนี้  ทำลาย  หรือพยายามทำลายหลักฐานที่กระทำผิด  ต้องรับโทษหนักขึ้น 
        (2)  ห้ามนักศึกษานำกระดาษ  หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็น  ติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ
         นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน  จะต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  งดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชานั้น  และในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก 
         กรณีเครื่องคิดเลข ให้นักศึกษานำเข้าห้องสอบ ได้เฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชานั้น  อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้  และได้ระบุไว้ในข้อสอบ โดยต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เท่านั้น
         (3)  กรณีตำรา  หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  ให้นักศึกษานำเข้าไปที่นั่งสอบได้  โดยจะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารและใส่ไว้ในกระเป๋าถือหรือถุงให้มิดชิด  วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง  เท่านั้น 
         นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน  จะต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษางดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชานั้น  และในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก
         หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบว่า  นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในที่นั่งสอบไล่  จะถือว่านักศึกษากระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบไล่ในลักษณะที่ร้ายแรง  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาการลงโทษทางวินัยนักศึกษา  โดยการลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา"