ปรัชญา/ปณิธาน: รามฯลพบุรีน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำเทศโนโลยี นำวิถีสังคม

  
รศ.วิชัย ธนรังสีกุล
รองอธิการบดี
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2555-2558

แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

KPI พ.ศ.2557

ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ
นโยบาย/วัตถุประสงค์
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
ประวัติสาขา
อาคารสถานที่
บุคลากรสาขา
ประมวลภาพกิจกรรม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม 2555
ประมวลภาพกิจกรรม 2554
ประมวลภาพกิจกรรม 2553
แผนที่สาขาฯ
สถานที่ท่องเที่ยวจ.ลพบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คณะ/สำนัก/สถาบัน
สาขาวิทยบริการต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบห้องสมุดสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2552

บทคัดย่อวิจัยปี 2556
งานวิจัยอื่นๆ


สารสนเทศน่ารู้

ประวัติวันสงกรานต์
ลิงค์รามคำแหง
 > บัณฑิตวิทยาลัย
> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
> สวป.
> สาขาวิทยบริการฯทั่วประเทศ
> สำนักประกันคุณภาพ
> กองแผนงาน
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี
พิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่
ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี
วันที่ 15 มีนาคม 2557
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 39
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ณ หอประชุมอาคารศรีนครา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้กับโรงเรียนวัดบ้านลาด
วันที่ 10 มกราคม 2557
ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม 2557
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กับเทศบาลตำบลป่าตาล
วันที่ 10 มกราคม 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเลี้ยงส่งรุ่นพี่ 
คณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 13
วันที่ 7 ธันวาคม 2556
 เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุปวิชา ENG1002 จากวันที่ 13 ก.พ. เป็นวันที่ 2 มี.ค.
ตารางเรียนชดเชย จันทร์-ศุกร์ ภาค 2/2556...รายละเอียด
ประกาศโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปี 2557...รายละเอียด
    >> จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 20-23 พ.ค. 2557     >> จากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง 9-11 มิ.ย. 2557
แจ้งเลื่อนวันสอบซ่อม 1/2556 จากวันที่ 1-2 ก.พ. เป็นวันที่ 8-9 ก.พ....รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาาษาอังกฤษพื้นฐาน 2/2556 (เรียน 2-25 ธ.ค.)...รายละเอียด
การลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 1/2556...รายละเอียด
ประกาศกู้ยืมเงินกองทุน ก.ย.ศ.ประจำปีการศึกษา 2556 (รายเก่า)
    >> อ่านรายละเอียด     >> เอกสารแนบ ศูนย์สอบสาขาลพบุรีสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัีครเป็นนักศึกษา...รายละเอียด ประกาศการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555...รายละเอียด ประกาศการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา...รายละเอียด สามารถตรวจเช็คตำราเรียนทาง Internet ได้แล้วที่ www.ru.ac.th/rupress แนวปฏิบัติการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2553...รายละเอียด ประกาศให้นักศึกษาที่มีรหัสมากกว่า 1 รหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว...รายละเอียด ประกาศห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพอยู่...รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2556...รายละเอียด 
กำหนดการลงทะเบียนและขึ้นทะเบียน ชั้นปีที่ 1 ภาค 1/2557 วันที่ 9-11 พ.ค.2557...รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 ภาค 1/2557 วันที่ 1-6 ก.ค.2557...รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2556...รายละเอียด
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 1 เม.ย.2557...รายละเอียด
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 9-11 มี.ค.2557...รายละเอียด
แบบขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์...รายละเอียด
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ภาค 2/2556...รายละเอียด
ตารางบรรยายวิชาพื้นฐาน POL6093,POL6094,BUS6000,BUS6001(สำหรับนศ.55)...รายละเอียด
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน รายละเอียด

 

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี      
ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 08-7346-7058, 0-3641-4053-4,0-3677-6023-30,02-3108000 ต่อ 7130-37 โทรสาร : 0-3641-4052,0-3677-6024,0-3677-6026,02-3108000 ต่อ 7132,7135
Contact us : lopburicampus@hotmail.com
สารสนเทศ ป.โท
 > ตรวจสอบผลการเรียน
 > ตารางเรียนชั้นปี 1 (2/56) 
 > ตารางเรียนชั้นปี 2 (2/56) 
> ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
> ปฏิทินการศึกษา 2557
สารสนเทศ ป.ตรี
 > แนวปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา
> e-Services
> ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรายบุคคล
> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนภูมิภาค)2/56
และภาคฤดูร้อน/56

> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนกลาง)2/56
และภาคฤดูร้อน/56

> แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ > หน่วยงานกองทุนการศึกษา > ตารางบรรยาย ภาคฤดูร้อน/56
> ตารางบรรยายสรุป ภาค 2/56
> เทปบรรยายเทอมย้อนหลัง > E - Learning > RU Cyber Classroom > ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์ s/55 > ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
> แผนที่ศูนย์สอบ
> แนะแนวอาชีพ
นิติศาสตร์ ป.โท
 > โลโก้พ่อขุนฯ 
> ตารางเรียน รุ่น 2 ภาค 1/2555 > ประกาศลงทะเบียน งวดที่ 3
> กำหนดสอบประมวล รุ่น 2
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ผศ.วิณัฏฐา )
 > ตารางเรียน 2/55 รุ่นที่ 3 
> ตารางเรียน 1/56 รุ่นที่ 4
โครงการ รป.ม.
 > ตารางเรียน 2/56 รุ่นที่ 7