ปรัชญา/ปณิธาน: รามฯลพบุรีน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำเทศโนโลยี นำวิถีสังคม
  
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รองอธิการบดี
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2555-2558

แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

KPI พ.ศ.2557
รายงานแผนและผลการปฏิบัติ
ตามแผน (รอบ 12 เดือน)

KPI (รอบ 12 เดือน)

ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ
นโยบาย/วัตถุประสงค์
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
ประวัติสาขา
อาคารสถานที่
บุคลากรสาขา
ประมวลภาพกิจกรรม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม 2555
ประมวลภาพกิจกรรม 2554
ประมวลภาพกิจกรรม 2553
แผนที่สาขาฯ
สถานที่ท่องเที่ยวจ.ลพบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คณะ/สำนัก/สถาบัน
สาขาวิทยบริการต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบห้องสมุดสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2552

บทคัดย่อวิจัยปี 2556
งานวิจัยอื่นๆ
สารสนเทศน่ารู้

เทศกาลวันลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี
โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส
ณ ห้อง APB 102 
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
โครงการสอนอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า
ณ ห้อง APB 102
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
โครงการรามฯร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 2
ณ ห้อง APB 102
วันที่ 9 สิงหาคม 2558
โครงการสอนอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด 
ณ โรงอาหาร อาคาร ดร.พระครูฯ
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดป่าหวายทุ่ง และวัดห้วยเปี่ยม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง"
ณ ห้อง KSB 201 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
 คำศัพท์วิชา ENG1002...รายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 1/2557...รายละเอียด
ประกาศโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปี 2558...รายละเอียด
    >> จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 28-29 พ.ค.และ 2-3 มิ.ย. 2558     >> จากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง 23-25 มิ.ย. 2558
ประกาศกู้ยืมเงินกองทุน ก.ย.ศ.ประจำปีการศึกษา 2556 (รายเก่า)
    >> อ่านรายละเอียด     >> เอกสารแนบ ศูนย์สอบสาขาลพบุรีสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา...รายละเอียด ประกาศการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555...รายละเอียด ประกาศการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา...รายละเอียด สามารถตรวจเช็คตำราเรียนทาง Internet ได้แล้วที่ www.ru.ac.th/rupress แนวปฏิบัติการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2553...รายละเอียด ประกาศให้นักศึกษาที่มีรหัสมากกว่า 1 รหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว...รายละเอียด ประกาศห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพอยู่...รายละเอียด
  กำหนดวันสอบปากเปล่า วิชาประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557...รายละเอียด
  กำหนดสอบแก้เกดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศาสตร์ ภาค 2/2557...รายละเอียด
  ประกาศกำหนดจัดการเรียนการสอนวิชา RAM6000 ปีการศึกษา 2558...รายละเอียด
  ประกาศสอบแก้สัญลักษณ์ I (ไอ)คณะศึกษาศาสตร์ ภาค 2/2557 วันที่ 8 ส.ค.2558...รายละเอียด   ประกาศสอบแก้สัญลักษณ์ I (ไอ)คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557 วันที่ 28 มิ.ย.2558...รายละเอียด
  ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค 1/2558...รายละเอียด
  ประกาศกำหนดสอบแก้ I (ไอ) วิชาประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557...รายละเอียด
  ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2557...รายละเอียด
  ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2557...รายละเอียด
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต...รายละเอียด
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี      
ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 08-7346-7058, 0-3641-4053-4,0-3677-6023-30,02-3108000 ต่อ 7130-37 โทรสาร : 0-3641-4052,0-3677-6024,0-3677-6026,02-3108000 ต่อ 7132,7135
Contact us : lopburicampus@hotmail.com
สารสนเทศ ป.โท
 > แนวปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา
> ตรวจสอบผลการเรียน > ตารางเรียนชั้นปี 1 (1/58) > ตารางเรียนชั้นปี 2 (1/58)
> ตารางเรียนชั้นปี 1 (1/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 2 (1/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 1 (2/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 2 (2/57)
> ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557
> ปฏิทินการศึกษา 2557
> ปฏิทินการศึกษา 2558
สารสนเทศ ป.ตรี
 > แนวปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา
> e-Services
> ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรายบุคคล
> ปฏิทินการศึกษา 1/2558(ส่วนภูมิภาค)
> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนภูมิภาค)ภาค1/57
> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนภูมิภาค)ภาค2
และภาคฤดูร้อน/57

> แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ > หน่วยงานกองทุนการศึกษา > ตารางบรรยาย s/57
> ตารางบรรยาย 1/58
> ตารางบรรยายสรุป ภาค 1/58
> เทปบรรยายเทอมย้อนหลัง > E - Learning > RU Cyber Classroom > ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์ s/55 > ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
> แผนที่ศูนย์สอบ
> แนะแนวอาชีพ
นิติศาสตร์ ป.โท
 > โลโก้พ่อขุนฯ 
> ตารางเรียน รุ่น 2 ภาค 1/2555 > ประกาศลงทะเบียน งวดที่ 3
> กำหนดสอบประมวล รุ่น 2
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ผศ.วิณัฏฐา )
 > ตารางเรียน s/57 รุ่นที่ 5
> ตารางเรียน s/57 รุ่นที่ 6
> ตารางเรียน 2/57 รุ่นที่ 5
> ตารางเรียน 2/57 รุ่นที่ 6
> ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 5
> ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 6
โครงการ รป.ม.
 > ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 8
ลิงค์รามคำแหง
 > บัณฑิตวิทยาลัย
> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
> สวป.
> สาขาวิทยบริการฯทั่วประเทศ
> สำนักประกันคุณภาพ
> กองแผนงาน