ปรัชญา/ปณิธาน: รามฯลพบุรีน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำเทศโนโลยี นำวิถีสังคม
  
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รองอธิการบดี
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2555-2558

แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

KPI พ.ศ.2557
รายงานแผนและผลการปฏิบัติ
ตามแผน (รอบ 12 เดือน)

KPI (รอบ 12 เดือน)

ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ
นโยบาย/วัตถุประสงค์
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
ประวัติสาขา
อาคารสถานที่
บุคลากรสาขา
ประมวลภาพกิจกรรม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม 2555
ประมวลภาพกิจกรรม 2554
ประมวลภาพกิจกรรม 2553
แผนที่สาขาฯ
สถานที่ท่องเที่ยวจ.ลพบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คณะ/สำนัก/สถาบัน
สาขาวิทยบริการต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบห้องสมุดสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2552

บทคัดย่อวิจัยปี 2556
งานวิจัยอื่นๆ
สารสนเทศน่ารู้

เทศกาลวันลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการ รป.ม. รุ่นที่ 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
คณะบรรณารักษ์เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ณ ห้องสมุดสารสนเทศ สาขาฯลพบุรี
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ สวนราชานุสรณ์ จ.ลพบุรี
วันรพี ประจำปี 2557 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ศาลจังหวัดลพบุรี
โครงการสอนอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง SNR102 สาขาลพบุรี
โครงการรามฯร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง APB102
โครงการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน
วันที่ 19-20 และ 26-27 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง SNR102 สาขาลพบุรี
โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 2557
ณ วัดป่าหวายทุ่ง และวัดห้วยเปี่ยม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 1/2557...รายละเอียด
ประกาศโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปี 2557...รายละเอียด
    >> จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 20-23 พ.ค. 2557     >> จากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง 9-11 มิ.ย. 2557
ประกาศกู้ยืมเงินกองทุน ก.ย.ศ.ประจำปีการศึกษา 2556 (รายเก่า)
    >> อ่านรายละเอียด     >> เอกสารแนบ ศูนย์สอบสาขาลพบุรีสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัีครเป็นนักศึกษา...รายละเอียด ประกาศการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555...รายละเอียด ประกาศการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา...รายละเอียด สามารถตรวจเช็คตำราเรียนทาง Internet ได้แล้วที่ www.ru.ac.th/rupress แนวปฏิบัติการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2553...รายละเอียด ประกาศให้นักศึกษาที่มีรหัสมากกว่า 1 รหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว...รายละเอียด ประกาศห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพอยู่...รายละเอียด
  ประกาศลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค 2/2557...รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 1/2557...รายละเอียด
  ประกาศการจัดสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) คณะรัฐศาสตร์ 2/2556...รายละเอียด
กำหนดการเรียน RAM6000 วันที่ 7-9 พ.ย...รายละเอียด
  ประกาศการจัดสอบแก้เกรดไอ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 3 ส.ค....รายละเอียด
ประกาศการจัดสอบแก้เกรดไอ คณะรัฐศาสตร์ 27 ก.ค.และ 3 ส.ค....รายละเอียด
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต...รายละเอียด
  ประกาศการจัดสอบแก้ไอ ประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2556...รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2556...รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 ภาค 1/2557 วันที่ 1-6 ก.ค.2557...รายละเอียด
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี      
ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 08-7346-7058, 0-3641-4053-4,0-3677-6023-30,02-3108000 ต่อ 7130-37 โทรสาร : 0-3641-4052,0-3677-6024,0-3677-6026,02-3108000 ต่อ 7132,7135
Contact us : lopburicampus@hotmail.com
สารสนเทศ ป.โท
 > ตรวจสอบผลการเรียน
 > ตารางเรียนชั้นปี 1 (2/56) 
 > ตารางเรียนชั้นปี 2 (2/56) 
> ตารางเรียนชั้นปี 1 (1/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 2 (1/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 1 (2/57)
> ตารางเรียนชั้นปี 2 (2/57)
> ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557
> ปฏิทินการศึกษา 2557
สารสนเทศ ป.ตรี
 > แนวปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา
> e-Services
> ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรายบุคคล
> ปฏิทินการศึกษา 1/2558(ส่วนภูมิภาค)
> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนภูมิภาค)ภาค1/57
> ปฏิทินการศึกษา(ส่วนภูมิภาค)ภาค2
และภาคฤดูร้อน/57

> แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ > หน่วยงานกองทุนการศึกษา > ตารางบรรยาย 1/57
> ตารางบรรยายสรุป ภาค 1/57
> เทปบรรยายเทอมย้อนหลัง > E - Learning > RU Cyber Classroom > ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์ s/55 > ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
> แผนที่ศูนย์สอบ
> แนะแนวอาชีพ
นิติศาสตร์ ป.โท
 > โลโก้พ่อขุนฯ 
> ตารางเรียน รุ่น 2 ภาค 1/2555 > ประกาศลงทะเบียน งวดที่ 3
> กำหนดสอบประมวล รุ่น 2
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ผศ.วิณัฏฐา )
 > ตารางเรียน 2/55 รุ่นที่ 3 
> ตารางเรียน 2/57 รุ่นที่ 5
> ตารางเรียน 2/57 รุ่นที่ 6
> ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 5
> ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 6
โครงการ รป.ม.
 > ตารางเรียน 1/57 รุ่นที่ 8
ลิงค์รามคำแหง
 > บัณฑิตวิทยาลัย
> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
> สวป.
> สาขาวิทยบริการฯทั่วประเทศ
> สำนักประกันคุณภาพ
> กองแผนงาน