แผนปฏิบัติราชการ 2554-2557
แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

KPI พ.ศ.2554 สาขาลพบุรี

ปรัชญา / ปณิธาน/พันธกิจ
นโยบาย / วัตถุประสงค
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
ประวัติสาขา
หน่วยงานภายในสาขา
บุคลากรสาขา
ประมวลภาพกิจกรรม 2553
ประมวลภาพกิจกรรม 2552
แผนที่และการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวจ.ลพบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คณะ/สำนัก/สถาบัน
สาขาวิทยบริการต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบห้องสมุดสารสนเทศ

รายงานประจำปีการศึกษา 2552
คู่มือการตรวจสอบผลการเรียน
นักศึกษาปริญญาตรีออนไลน์สาีรสนเทศน่ารู้
ประเพณีลอยกระทง
 
ภาพกิจกรรมของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2553(ชุดที่ 1)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2553(ชุดที่ 2)
พิธีบวงสรวงก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
30 กรกฎาคม 2553

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2553(ชุดที่ 3)
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2553
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 10 กรกฎาคม 2553
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม 2553
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 2553
 
 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ภาค 2/2553 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตรและระเบียบข้อห้ามต่างๆ รายละเอียด
แนวปฏิบัติการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2553 รายละเอียด
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรหัสมากกว่า 1 รหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว รายละเอียด
ประกาศการลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2552 รายละเอียด
ประกาศห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพอยู่ รายละเอียด
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ภาค 1/2553 <นักศึกษาใหม่> , <นักศึกษาเก่า>
 ประกาศสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (ครั้งที่ 2) ภาค 1/2553 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
ประกาศเลื่อนสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (ครั้งที่ 2) ภาค 1/2553 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
ผลสอบสอบประมวลความรู้ ภาค 1/2553 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2553 ชั้นปีที่ 1 รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2553 ชั้นปีที่ 2 รายละเอียด
ผลสอบสอบประมวลความรู้(ปากเปล่า)PS797 คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2552 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ภาค 1/2553 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ ภาค 1/2553 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
แนวปฏิบัติการเซ็นชื่อเข้า-ออกชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโทภูมิภาค รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตรและระเบียบข้อห้ามต่างๆ รายละเอียด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไล
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
นิติศาสตร์ - 275 233 216 213 215 191 169 157 169 166
บริหารธุรกิจ - 191 173 85 85 120 83 88 94 87 62
มนุษยศาสตร์ - 52 68 50 43 41 26 16 20 24 37
รัฐศาสตร์ - 250 172 102 134 159 115 47 111 148 137
Pre-Degree - 25 50 9 30 57 62 61 95 137 111
วิศวอุตสาหกรรม - - - - - 20 - 31 9 - 18
นิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) - - - - - 60 - 66 - 24 46

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
บริหารการศึกษา 132 120 83 81 72 73 93 96 82 62 101
รัฐศาสตร์ 129 138 104 93 118 109 126 111 142 93 122
บริหารธุรกิจ 144 142 150 122 139 131 128 114 123 117 106
รัฐประศาสนศาสตร์ - - - - - - - 215 56 56 81
นิติศาสตร์ - - - - - - - - 134 - 97
หลักสูตรและการสอน - - 57 - 35 - - - - - -
เทคโนโลยีการศึกษา - 68 - 48 - - - - - - -

 

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี      
ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-4053-4,0-2310-8000 ต่อ 7130,7132 โทรสาร : 0-3641-4052,0-2310-8000 ต่อ 7132
Contact us : lopburicampus@hotmail.com
สาีรสนเทศปริญญาโท
> ตรวจสอบผลการเรียน
> ผลการเรียน
> ตารางเรียนชั้นปี1 ภาค 1/2553
> ตารางเรียนชั้นปี2 ภาค 1/2553
> ตรวจสอบรายชื่อมหาบัณฑิต และระเบียบการแต่งกาย รายละเอียด
สาีรสนเทศปริญญาตรี
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา
> ตรวจสอบผลการเรียน
> ปฏิทินการศึกษา (ส่วนภูมิภาค)
> แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
> หน่วยงานกองทุนการศึกษา
> ตารางบรรยาย( จ.-ศ.) ภาค 1/2553
ห้อง KSB101 , KSB 201 , KSB 202
> ตารางบรรยายสรุป ภาค 2/2553
> E - Learning
> RU Cyber Classroom
> ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
> ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (รศ.ดร.กิจบดี)
> ตารางสอบ 28-29 ธันวาคม
>ประกาศลงทะเบียน ภาค 2/2553
(4 - 12 พ.ย.)
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ผศ.วิณัฏฐา )
> ตารางเรียน ภาค 1/2553
รุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 , รุ่นที่ 3
วิศวกรรมอุตสาหการ
> ตารางเรียน ภาค 1/2553 รหัส 51
> ตารางเรียน ภาค 1/2553 รหัส 53
> การผ่อนชำระ ภาค 1/2553