ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มองเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นการพัฒนา "คน" เป็นสำคัญได้มีความคิด ในการที่จะนำโอกาส ทางด้าน การศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบททั้งนี้ก็เป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ"โครงการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ "ส่วนภูมิภาค" โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี อีกทั้ง เพื่อสอดคล้องกับพระราชปณิธานและพระราช จริยวัตรของพระองค์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ในระดับที่สูงขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น (นายทวีศักดิ์ เวียงวิเศษ) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี(นายประเวศ พุ่มพวง) และอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข) ได้ปรึกษาและตกลง ที่จะเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นที่จังหวัดลพบุรี ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ ่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจะได้มีโอกาสในการศึกษาเทียบเท่ากับผู้ที่อยู่ในเมืองหลวง และไม่ต้องเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองหลวง

สำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้จะเรียกชื่อว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยเปี่ยมตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ในการก่อสร้างเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากเงิน กองทุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จำนวน 2 ล้านบาท จากสำนักงาน กิจการศาลพระกาฬ จำนวน 2 ล้านบาท เทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 3 ล้านบาทและได้รับความกรุณาจาก ดร.พระครู อาทรประชานารถ(พระอลงกตติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคาร ประกอบ คือ โรงอาหารและห้องน้ำในวงเงิน 6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 เทศบาล และอบต. จำนวน 114 อบต. ทั้งนี้ยัง ได้รับการสนับสนุนจากทางเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ที่จะขอรับบริจาคจากวัดต่างๆ รวมทั้งการตั้งกอง ผ้าป่าทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อที่จะรวบรวมเงิน มาดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัย รามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2543 เพื่อให้ทันกับการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ของนักศึกษาระดับ ปริญญาโทปีการศึกษา 2543

เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 1 ตุลาคม 2543 เป็นการเรียนในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการศึกษา และสาขารัฐศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้ง 3 สาขา จำนวน 405 คน

และหลังจากนั้นในปีการศึกษา 2544 จึงขยายการรับนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี อีก 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีนักศึกษา เข้าเรียน เริ่มแรกทั้งสิ้น จำนวน 796 คน พร้อมทั้งเปิดการเรียนปริญญาโครงการพิเศษอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาเทคโนโลยี การศึกษา นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ี แห่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อรับใช้ ประเทศชาติและสังคม 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม