ผู้บริหารหน่วยงาน

Image
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Image

อ.อรรถพล ตะเระ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี
Image

นางสาวเพ็ญพิชญา จริตพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี
Image

นางสาวแก้วสวรรค์ ศรีหริ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
Image

นางสาวขวัญเรือน ภักดิ์ปาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Image

นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสันทัด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Image

นางสาวสาวิตรี สมบัติหอม

บรรณรักษ์ปฏิบัติการ
Image

นางสาวอภิญญา เฮงฮุย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Image

นายณัชพล เกียรติภาศกร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Image

นายชูชาติ สร้อยพูล

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณ
Image

นางสาวอุษา แจ้งจิตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Image

นายวาโย คำหวาน

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Image

ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ เปรมมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Image

นายพงษ์สินธุ พุฒสุข

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
Image

นายฉลอง ยิ้มแช่ม

พนักงานทั่วไป
Image

นายสายันต์ ศรีอ่อน

พนักงานขับรถยนต์
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม